space
   

Jak powinna wyglądać umowa pomiędzy architektem i inwestorem?
Na jakich zasadach powinna opierać się współpraca z wykonawcami?
( projektowanie wnętrz )

projektowanie wnętrz BLOGInwestor nie zawsze wie, jak uregulować współpracę z architektem i wykonawcami, by ostateczny efekt ich pracy był w pełni satysfakcjonujący, a terminy i wynagrodzenie nie ulegały zmianom. O czym należy pamiętać? Czego unikać?

Umowa z architektem
Chociaż prawo nie wymaga zawierania pisemnego zobowiązania z architektem w zakresie projektów indywidualnych, zdecydowanie bezpieczniejszym rozwiązaniem jest podpisanie umowy o dzieło. Zabezpiecza to interesy obydwu stron. Wzór dokumentu opracowany został przez Izbę Architektów. Umowa powinna szczegółowo opisywać projekt domu, formę, zakres i termin wykonania projektu oraz wysokość wynagrodzenia architekta i koszt ewentualnych zmian. W treści zobowiązania warto uwzględnić, jaka dokumentacja ma zostać przygotowana, kto jest odpowiedzialny za przedmiary i kosztorysy, a także inne dokumenty, takie jak choćby opinia geotechniczna, zgoda na przyłącza czy mapa do celów projektowych.

Współpraca z wykonawcami
Współpraca z wykonawcami zawsze powinna opierać się na spisaniu umowy. Ustala ona, za co odpowiada wykonawca i jest dowodem niezbędnym do dochodzenia swoich praw. Polskie regulacje nie nakazują zawierania zobowiązań pisemnych z wykonawcami, lecz w przypadku sporu umowa ustna jest niewystarczająca do wyegzekwowania swoich praw. Dokument na piśmie powinien zawierać zakres działań, do których zobowiązał się wykonawca, ustalone terminy i technologie prac. Dobrze, aby w dokumencie znalazły się również informacje o budżecie i płatnościach oraz ich terminach. Istotną kwestią są kary umowne za nieterminowe lub wadliwe wykonanie prac.

Zasady współpracy
Zarówno współpraca z architektem, jak i wykonawcami wymaga opracowania warunków współpracy jeszcze przed podpisaniem umów. Powinny one odpowiadać obu stronom. Wszelkie ustalenia muszą znaleźć się w umowie i dokładnie precyzować zakres obowiązków i praw obu stron. Powinnością inwestora jest odbiór robót i zapłata za nie w ustalonym terminie. Obie strony powinny współdziałać i kierować się zasadą należytej staranności.
Każda inwestycja budowlana to proces skomplikowany, dlatego współpraca z architektem i wykonawcami powinna być regulowana umową sporządzoną na piśmie, która zabezpiecza interesy obu stron i pozwala uniknąć wielu kłopotów.